CZ|DE

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínkami) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. Zboží je zasíláno na území České republiky.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat zboží bezvadné v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

3. Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.vrataznojmo.cz provozovaných prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Cena za poštovné je stanovena dle celkové ceny objednávky takto (ceny jsou uvedeny včetně DPH):

  • objednávka za 0 - 2500 Kč ................. 180 Kč
  • objednávka za 2501 - 5000 Kč ............ 250 Kč
  • objednávka za 5000 - 100000 Kč ......... 300 Kč

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne přijetí objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky, v případě odběru na dobírku. V případě platby převodem na účet prodávajícího začíná dodací lhůta běžet od data zaplacení celé částky. Prodávající se zavazuje dopravit zboží kupujícímu do 10 pracovních dnů pokud není dohodnuto jinak. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude možné dodat do 10 pracovních dnů z předem známých důvodů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 10 pracovních dní od zaplacení odeslat zboží odběrateli, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě - na jeho účet.

7. Záruka

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno s dvouletou zárukou. Reklamace se řeší dle reklamačního řádu.

8. Doprava a platba

Jakmile obdržíme Vaši objednávku a zjistíme, zda je Vámi požadované zboží na skladě a potvrdíme ji telefonicky nebo e-mailem. Poté si budete moci vyzvednout zboží v naší provozovně, nebo Vám jej zašleme na dobírku. Osobní odběr je možné provést v naší provozovně na adrese: Pavlice 63, okres Znojmo.

Platbu je možné provést třemi způsoby. Při osobním odběru je možné zplatit v hotovosti na místě. Pokud bude zboží zasláno, je buď nutné provést platbu předem, nebo na dobírku.

9. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím souhlasí, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej).

10. Kontaktní údaje

Adresa provozovny:

Pavlice 63
Grešlové Mýto 671 56
Česká republika

Fakturační adresa:

TAM KOVO s.r.o.
Pavlice 63
671 56 Grešlové Mýto

IČ: 024 18 436
DIČ: CZ024 18 436
Zapsáno u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81264

Číslo účtu: 6400004999/7940

Zakázková kancelář Dačice
Náměstí republiky 88/V
380 01 Dačice
Česká republika

11. Závěrečná ustanovení

Součástí dodávky není instalace zboží. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupujícího bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.